14.01.2022

Wetswijzigingen schulden 2022

Het jaar 2021 was voor mensen met schulden een jaar met een aantal ingrijpende wetswijzigingen. Een nieuwe beslagvrije voet en een betere bescherming bij bankbeslag en beslag op inboedel. Per 1 januari 2022 worden ook een aatal wijzigingen m.b.t. schulden van kracht. Zo wijzigt de 5%-regel en wordt een schuldregeling bij teveel ontvangen uitkering vaker mogelijk. Bovendien zijn er nog een aantal wetswijzigingen in behandeling. Wat brengt 2022?Wetswijzigingen per 1 januari 2022

Aanpassing 5%-regel
Wanneer de uitkomst van de berekening van de beslagvrije voet hoger is dan 95% van het inkomen incl. vakantietoeslag, dan wordt de beslagvrije voet gesteld op 95% van dat inkomen. Er is dus altijd minimaal 5% van het inkomen beschikbaar voor beslag of verrekenen.
In 2020 kwam het probleem naar voren dat het gereserveerde vakantietoeslag niet altijd maandelijks wordt doorgegeven aan de polisadministratie, waardoor de beslagvrije voet te laag berekend wordt (95% van het inkomen exclusief in plaats van inclusief vakantietoeslag). Zie hier voor meer info.
Om fouten te beperken is per 1 januari 2022 in de wet geregeld dat de beslaglegger bij beslag op een bijstandsuitkering (of IOAW, IOAZ-uitkering) een beslagvrije voet van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm in plaats van een vast bedrag aan de uitkeringsinstantie moet doorgeven.
Dit is een prima oplossing. Het probleem kan echter ook voor komen bij andere inkomsten. Alertheid blijft geboden.

Schuldregeling bij teveel ontvangen uitkering
Gemeenten, UWV en SVB mochten niet instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting wanneer sprake is van schending van de inlichtingenplicht en de vordering jonger is dan tien jaar. Per 1 januari 2022 is de wet aangepast. Het verbod is beperkt tot vorderingen waarbij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld. De uitkeringsinstanties mochten overigens vanaf 15 november 2021 al op deze wetswijziging anticiperen. Meer info...


Verwachte wijzigingen
Er staat nog meer te gebeuren. De volgende wetswijzigingen zijn in voorbereiding:

Wet kwaliteit incassodienstverlening
Deze wet regelt het opzetten en inrichten van een incassoregister; het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van vorderingen moeten voldoen; het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving en het tegengaan van negatieve aspecten van verkoop van vorderingen. Daarnaast wordt met deze wetswijziging de ongewenste cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen tegengegaan.

Verbetering doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de WSNP
Deze wetswijziging houdt in dat de 'goede-trouw-toets' bij een verzoek tot toelating WSNP wordt teruggebracht van vijf naar drie jaar. Bovendien wordt geregeld dat de rechter in schrijnende gevallen kan afwijken van de dwingende afwijzingsgrond wanneer in de tien jaar voorafgaand aan het verzoek, de WSNP al van toepassing is geweest.

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag
Dit wetsvoorstel regelt een verbetering van de gegevensuitwisseling tussen de verschillende instanties die schulden innen. Hierdoor kan het bestaansminimum beter gewaarborgd worden.


Bron: SchuldinfoGa terug naar het overzicht