Soms lukt het niet alleen!

Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Redenen kunnen zijn de lichamelijke en/of geestelijke toestand, dan wel het door verslaving of andere omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het ophopen van schulden. De maatregel houdt in dat de rechter een onafhankelijke, deskundige derde als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt die de financiële huishouding overneemt. Er moet rekening en verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. De maatregel wordt ook wel onderbewindstelling genoemd, bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie en zijn of haar vermogen. 

FASE 1 De intake

Tijdens de kennismaking vertelt de bewindvoerder wie hij/zij is, hoe hij/zij te werk gaat en hoe de organisatie in elkaar zit. Wij vinden het belangrijk dat beide partijen achter de samenwerking staan. Je gaat meerdere jaren samen een traject aan. Deze samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds respect, vertrouwen en transparante communicatie. De bewindvoerder gaat ook kijken waarom bewind nodig is. Vanwege psychische problemen of vanwege problematische schulden. Jullie kijken samen naar de situatie en gaan op zoek naar de beste oplossing. Bij problematische schulden vindt er een extra adviesgesprek plaats bij Bureau Schuldhulpverlening. Wanneer jullie tot een overeenstemming komen, zullen er diverse formulieren worden ondertekend. Je hebt altijd 24 uur bedenktijd voordat jullie de formulieren indienen bij de rechterbank. 

FASE 2 De inventarisatie fase

De rechter besluit of je wel of niet onder bewind geplaatst mag worden. Bij een positief besluit komt er een beschikking en kan het traject starten. Na maximaal 4 maanden wordt er een beginbalans opgemaakt. Dit kan 4 maanden duren, omdat niet alles direct inzichtelijk is bij de aanmelding. Het kan dus ook in sommige gevallen zo zijn dat het eerder gerealiseerd wordt. In de beginbalans staan alle schulden, inkomsten, uitgaven en saldo rekening van de dag dat je onder bewind kwam. Op deze manier heb je altijd een duidelijk startpunt. Naast de beginbalans zal er ook een budgetplan komen waarin alle uitgaven en inkomsten staan van het komende jaar. 

FASE 3 Stabilisatiefase

Tijdens de stabilisatiefase maakt de bewindvoerder elke 12 maanden een overzicht op van wat er wordt uitgegeven en uiteraard ook binnenkomt. Tussendoor krijg je elke maand de afschriften te zien en mocht het nodig zijn kan de bewindvoerder een extra afspraak inplannen. Verder is het maatwerk, soms zal je meer contact hebben en soms minder. 

Verloop bewind

De duur van het bewindvoeringstraject verschilt per cliënt. Samen met jou bekijkt de bewindvoerder gedurende de bewindvoeringsperiode wat de beste oplossing voor jou is. 

Maak kennis met onze bewindvoerders

Overstappen van bewindvoerder, hoe zit dat?


Helaas zijn er veel ‘spookverhalen’ over bewindvoering, dit onderwerp komt bij een intake dan ook vaak aan bod. Online komen er allerlei verhalen boven water. Laten we voorop stellen, het kan soms misgaan. Het is mensenwerk, daar worden wel eens fouten gemaakt.  Wij zien met eigen ogen hoe het vaak mis gaat en zijn op zoek gegaan naar wat wij anders kunnen doen, zodat we dit kunnen voorkomen.
Een groot deel van onze huidige cliënten komen van andere bewindvoerders af. Soms klikt het niet, soms is het na een paar jaar nodig om te wisselen van bewindvoerder en soms worden er fouten gemaakt waardoor er een overstap noodzakelijk is. Hoe je overstapt van bewindvoerder is voor veel mensen een onduidelijk proces, via internet kom je er ook niet uit. Laten we stap voor stap alles doornemen.

Is het nodig?

Allereerst is het belangrijk om goed af te wegen of een overstap echt nodig is. Heb je een geschil met je huidige bewindvoerder, probeer dit eerst samen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is, is het van belang dit kenbaar te maken bij je bewindvoerder. Vraag of hij/zij wil meewerken aan een overstap. Zij dienen dan een akkoordverklaring in te vullen van de rechtspraak. Deze moet origineel worden ingediend bij de rechtbank.

Wat als je huidige bewindvoerder niet meewerkt?

Uiteraard kan het voorkomen dat jouw bewindvoerder(s) het niet eens is met de overstap. Bijvoorbeeld omdat zij van mening zijn dat een overstap de situatie niet zal veranderen, of omdat ze het simpelweg niet willen. In dit geval stel je zelf een brief op waarin je uitlegt waarom je geen akkoordverklaring gekregen hebt. In deze brief vermeld de volgende zaken: de datum waarop je om een akkoordverklaring hebt gevraagd bij je huidige bewindvoerder en de reden waarom de bewindvoerder geen akkoordverklaring tekent. Deze brief onderteken je met je handtekening. Aan de hand van deze brief zal de rechtbank in gesprek gaan met de bewindvoerder met het verzoek een akkoordverklaring te tekenen. Mocht dit ook niet lukken, dan kan er nog een zitting aangevraagd worden, waarin een rechter zal bepalen of de overstap in gang gezet kan worden.

Welke documenten moet je aanleveren?

De volgende zaken dienen aangeleverd te worden bij de rechtbank: een akkoordverklaring van de huidige bewindvoerder (of een reden geen akkoordverklaring), een brief waarin staat dat jij wil overstappen, een plan van aanpak (een standaard vragenlijst van de rechtbank) en een bereidverklaring van de nieuw beoogde bewindvoerder. De rechter bekijkt deze documenten en bepaalt of de overstap gemaakt mag worden.

Kosten en tijdsduur

Een overstap van bewindvoering kan kosten met zich meebrengen. Zo zijn er mogelijke kosten voor een intake en voor het maken van een eindrekening en verantwoording. De intake kosten worden betaald aan de nieuwe bewindvoerder en de kosten voor de eindrekening en verantwoording gaan naar de huidige bewindvoerder. De gehele overstap kan maanden in beslag nemen. Wij staan erom bekend dat wij binnen enkele dagen (indien mogelijk 48 uur) een kennismaking inplannen. De kennismaking is een vrijblijvend gesprek waarin we samen kijken of er een klik is en of we samen de samenwerking aan willen gaan.


Hulp nodig bij het overstappen? Wij helpen u graag! 
Vul het contactformulier in.